NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (15.06 - 23.06) Dzień V

   Modlitwa wstępna.

            Najświętsze, Ukochane Serce Pana Jezusa, które Jesteś Wspaniałe, Litościwe, Nieogarnione, Miłosierne, także Sprawiedliwe i Surowe, lecz zewszechmiar Kochające całą zabłąkaną od grzechów i win ludzkość. Bardzo proszę o łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła mi takie Dary i Owoce Ducha Świętego, takie Dary Twojego Najświętszego Serca, jakie Ty Sam chcesz mi udzielić. Boże godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask Bożych potrzebnych dla mnie i innych za których Cię proszę, jak również bym jeszcze lepiej okazywał Tobie miłość i do niej podążał za wszelką cenę.  Amen.


Piąty dzień

          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na muzułmanów całego świata, a także o rozpalenie w ich sercach ognia miłości do prawdziwego Boga, przez Twoje Święte Serce.

          Najmiłosierniejsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, pełne Miłosierdzia, proszę Cię o rozpalenie żaru Prawdziwej Miłości do prawdziwego Boga w sercach tych biednych ludzi, które są pełne nienawiści i jadu smoka piekielnego. Prosimy Cię o to, przez Twoje Święte, Najlepsze Serce.

 Ty Samo nam dajesz wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z ich opresji, prosimy Cię o bezmiar łask dla tych nieszczęsnych, błądzących dusz, aby nawrócili się i jak najprędzej mogli oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. One wiele zawiniły swoim grzesznym życiem, ale było i jest to głównie wynikiem ich duchowej ułomności, ociężałości ich serca i nieznajomości prawdziwego Boga. Proszę Cię o Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Jezusa o opamiętanie muzułmanów, by nas nie mordowali, nie krzywdzili. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z tobą wieczności. Amen.

Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała Ojcu...

 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże -
Duchu Święty Boże -
Święta Trójco Jedyny Boże -
Najświętsze Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Najświętsze Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Najświętsze Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu,
Najświętsze Serce Jezusa, Świątynio Boga,
Najświętsze Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego,
Najświętsze Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios,
Najświętsze Serce Jezusa, gorejące Ognisko Miłości,
Najświętsze Serce Jezusa, Sprawiedliwości i Miłości Skarbnico,
Najświętsze Serce Jezusa, Dobroci i Miłości pełne,
Najświętsze Serce Jezusa, Cnót Wszelkich Bezdenna Głębino,
Najświętsze Serce Jezusa, Wszelkiej Chwały Najgodniejsze,
Najświętsze Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie serc wszystkich,
Najświętsze Serce Jezusa, w którym są wszystkie Skarby Mądrości i Umiejętności,
Najświętsze Serce Jezusa, w którym mieszka cała Pełnia Bóstwa,
Najświętsze Serce Jezusa, w którym Sobie Ojciec bardzo upodobał,
Najświętsze Serce Jezusa, z którego Pełni wszyscyśmy otrzymali,
Najświętsze Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Najświętsze Serce Jezusa, Cierpliwe i Wielkiego Miłosierdzia,
Najświętsze Serce Jezusa, Hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Najświętsze Serce Jezusa, Źródło Życia i Świętości,
Najświętsze Serce Jezusa, Przebłaganie za grzechy nasze,
Najświętsze Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Najświętsze Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Najświętsze Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Najświętsze Serce Jezusa, włócznią przebite,
Najświętsze Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy,
Najświętsze Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze,
Najświętsze Serce Jezusa, Pokoju i Pojednanie nasze,
Najświętsze Serce Jezusa, Krwawa Ofiaro grzeszników,
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawienie ufających Tobie,
Najświętsze Serce Jezusa, Nadziejo w Tobie umierających,
Najświętsze Serce Jezusa, Rozkoszy Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

W. Jezu Cichy i Pokornego Serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.

Wszechmogący, Wieczny Boże wejrzyj na Serce Najmilszego Syna Swego i na Chwałę i Zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego Miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu. Sercu Pana Jezusa.

          O Jezu Najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza, Twoją Jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dziś każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam o Panie nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili; spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły albo niezgoda oddziela! Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam Zbawienie, Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.


Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

          O Jezu, któremu Miłość do ludzi odpłaca się wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością; oto my klęcząc przed Tobą szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje Miłujące Serce. Pamiętajmy, że i my mieliśmy nieraz udział w tym niegodziwym postępowaniu, dlatego przejęci najgłębszym żalem najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas popełnione, ale i tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia albo uparci w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice Chrztu Świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twego Prawa.

          Za wszystkie występki nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie go przez budzące grozę świętokradztwa. Wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy własną krwią mogli zmyć te wszystkie występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na Krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach.

Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich świętych i pobożnych wiernych. Przyrzekamy z głębi serca, ile stać nas będzie, przy pomocy Twojej łaski wynagradzać za grzechy popełnione przez nas i naszych bliskich i za obojętność na tak wielką Miłość Twoją silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem Prawa i Ewangelii, a zwłaszcza Praw Miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy, Najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wynagrodzicielki ten akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.


 Módlmy się.

         Najświętsze Serce naszego Zbawiciela, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości i realizowania każdej woli twojego świętego zranionymi naszymi grzechami Serca. Amen.


Różaniec Święty 

Druga Tajemnica Bolesna – Biczowanie Pana Jezusa.

Ojcze nasz...  10 x Zdrowaś Maryjo...  Chwała Ojcu...

 
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Na wstępie

 Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… Chwała Ojcu…3x

 Na dużych paciorkach.  1x

 Bądź Uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe, zechciej zlitować się nade mną i dopomóż mi osiągnąć Niebo.

Na małych paciorkach.  10 x

 Najświętsze Serce Jezusa, kocham cię, uwielbiam cię, dopomóż mi w walce z moimi grzechami.

Na zakończenie.  3 x

 Najświętsze Serce Jezusa, kocham, sławię i uwielbiam Cię z całego mojego serca, proszę Cię zlituj się nade mną, nad moją rodziną, nad wszystkimi grzesznikami.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny.

     Niech będzie Chwała i Dziękczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu, które Samo się poświęciło dla naszego Odkupienia, spraw, w Swojej Wielkiej Świętości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Najświętsze Serce Jezusa, które Jesteś Najdoskonalszym Źródłem Wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Zechciej ustrzec wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem i nadmiernymi atakami Aniołów ciemności. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Twoim  Świętym Ciałem i Krwią wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Spraw o Najświętsze Serce Jezusa, abyśmy mogli uprosić w tej modlitwie, Nowennie potrzebne dla nas Łaski Boże i abyśmy doczekali się  otrzymania stosownych łask dzięki tej Nowennie. Amen.
Komentarze

Popularne posty