JEZUS ODPOWIADA, ODPOWIEDZIĄ JEST KRZYŻ.

 25 lipca 2022 

 From Jesus With Love 

 HEARTDWELLERSGHANA


„Wiedza jest tym darem Ducha Świętego, który nas odłącza. Często myślimy o wiedzy jako o nabyciu określonej dyscypliny lub przedmiotu. Ale darem, który daje nam Duch, jest wiedza o tym, jak myśli Bóg, jak traktuje życie i rzeczy. Daje mi wgląd w ulotną naturę wszystkiego, co zostało stworzone.

 Dar wiedzy wkłada serce w wasze chrześcijaństwo. Wielu dobrych ludzi żyje chrześcijaństwem umysłu, wyznając Go ustami. Ale Paweł powiedział, że to nie wystarczy – aby zostać zbawionym. Jezus musi być przyjęty przez moje serce (Rzymian 10:9). Jeśli wasze chrześcijaństwo jest tylko akceptacją prawdy i kodeksu etycznego, to wasze chrześcijaństwo jest w umyśle. Istnieje niebezpieczeństwo, że kiedy coś cię spotyka, nie możesz tego zrozumieć — twoja religia jest w niebezpieczeństwie. Nasze umysły nie są w stanie wyjaśnić wszystkiego — na przykład bólu, cierpienia i głodu.

 Dar wiedzy pomaga znaleźć drogocenną perłę zakopaną w glebie przeciwności. Dar wiedzy uświadamia mi jedną rzecz niezbędną w tym życiu — moje zjednoczenie z Bogiem i Jego królestwem.  Uświadamia nam to — to nie jest nasz dom.

 Ten dar, który musimy pielęgnować i rozwijać w naszych sercach, prowadzi do całkowitego oderwania się od wszystkiego. Są rzeczy, które musimy osiągnąć w tym życiu i ludzie, których kochamy, ale nie możemy przywiązać się do nich wszystkich.

 Całe nasze życie jest skrępowane przez rzeczy, ludzi i nas samych, ale z darem wiedzy nic mnie nie krępuje. Jeśli mam przyjaciół, oddaję ich Bogu. Jeśli mam rzeczy, które mnie uszczęśliwiają i nagle ich nie ma, oddaję je również Bogu. Musimy być oderwani od wszystkiego”.


                           Czytanie z „Małej księgi lekcji życia i duchowości codziennej” Matki Angeliki.


Jezu, co masz na Sercu?

 Jezus zaczął,

 „Ten werset mówi wszystko — Izajasz 53:3-12”

 3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

 "Dlaczego? pytacie, Moi umiłowani. Odpowiedź rzeczywiście leży w Krzyżu. Na Krzyżu wylana została Moja Miłość i Miłosierdzie, a Sprawiedliwość Mojego Ojca została spełniona. Dlaczego? Ponieważ Ja też musiałem codziennie znosić odrzucenie, zdradę i cierpienia. Odrzucenie przez Moją rodzinę i najbardziej bolesne — odrzucenie przez tych, których kochałem — tych, których przyszedłem ratować”.

 4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.

„Czy twój krzyż wydaje się być ciężki do zniesienia? Czy to sprawia, że ​​wstydzisz się życia, które dla ciebie wybrałem? Czy wzdrygałeś się przed byciem pogardzanym, a nawet głupim ze względu na Moje Imię? Dlaczego pytasz? Bo chociaż Mesjasz wyglądałem jak głupiec, naprawdę. Wielu uważało, że jestem przeklęty przez Boga, a nie Jego wybrańcem, Jego synem. Czy myślą tak samo o tobie z powodu prób, na które pozwoliłem w twoim życiu? Czy wielu oddaliło się od ciebie w twoim cierpieniu, a nawet przypisało ci zło lub nazwało cię przeklętym z powodu twoich krzyży?… oto dlaczego”.

  5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

  „Byłem zmiażdżony z powodu choroby i dolegliwości, które teraz nosisz. Ten przewlekły ból, śmiertelna choroba i to schorzenie. Byłem zmiażdżony dla ciebie i niosłem ból i symptomy tego w Moim ciele, gdy niosłem krzyż, tylko po to, aby uzyskać łaskę pokoju pośród ciebie niosącego ten cierń w swoim ciele – abyś mógł zostać wewnętrznie uzdrowiony z choroby  tego świata, który zabił tak wielu i degraduje o wiele więcej dusz, aby żyć dla rzeczy tej ziemi, kochać rzeczy tej ziemi, a nawet nie zastanawiać się nad tym, co najważniejsze, wiecznością, ale raczej czcić i adorować rzeczy, które przemijają. Dlatego. Użyłem tego krzyża, aby ocalić twoje życie i duszę”.

  6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.
 7 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.

  „W czasie ucisku i cierpienia dałem wam przykład, jak reagować i przeciwdziałać. Nie narzekałem, nie szemrałem, ani nawet nie broniłem się, gdy byłem prześladowany lub niesłusznie oskarżany. Raczej przyjąłem kielich cierpienia, jakiego zechciał dla Mnie Mój Ojciec. Milczałem przed Bogiem, Moimi zdrajcami, Moimi oskarżycielami, a nawet tymi, których kochałem, którzy Mnie zaniedbywali. Nie skarciłem ich, nie upominałem ani nawet nie osądzałem za to, co zrobili. Raczej modliłem się za nich prosząc Ojca o przebaczenie i w Mojej Miłości przyciągnąłem ich z powrotem do Siebie. Czy prosisz o zbyt wiele, kiedy proszę cię o to samo? Za współmałżonka, za wrogów, współpracowników, rodzinę, przyjaciół i wszystkich, którzy cię skrzywdzili. Czy to prawda?

  8 Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.
  9 Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

  "Dlaczego pytasz? Dlaczego niesprawiedliwie potraktowali cię ci, których kochałeś, mówisz. Dlaczego nikt nie stanął w twojej obronie, na ratunek, aby cię pocieszyć, a nawet zrozumieć ból, przez który przechodziłeś. Dlaczego wszyscy twoi przyjaciele i bliscy odeszli, kiedy najbardziej ich potrzebowałeś? W godzinie potrzeby zostałeś sam”.

 10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego.
 11 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

 "Dlaczego? pytasz, Moja Oblubienico? Ponieważ wolą Ojca było zmiażdżenie cię tak, jak Jego. Jego wolą jest spowodowanie tych cierpień i prób w twoim życiu, abyś również mogła być ofiarą Mojej Miłości oczyszczającej cię z twoich grzechów i przynosząc zbawienie wielu duszom swoimi ofiarami. Dlaczego? Abyś po krótkiej chwili w twoim cierpieniu zobaczyła światło życia, prawdziwego życia, które jest wiecznością i zobaczyła chwałę, którą ci przeznaczyłem w twoich doczesnych cierpieniach. Bądź usatysfakcjonowana i przyjmij dar wiedzy jako Mój sługa, aby usprawiedliwić cierpienie tak wielu, którzy nie rozumieją i nie znają Ojca, aby mogli dojść do poznania tej prawdy i odważniej dźwigać swoje krzyże”.

 12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.

 "Moje umiłowane narzeczone, kiedy cierpicie ze Mną, naprawdę podzielcie się Moimi cierpieniami, łącząc je z bólem, przez który przechodzę nawet teraz, z tak wieloma zagubionymi w grzechu i pułapkami tego świata, że ​​przypominacie Mnie. A kiedy będziecie do Mnie podobne, również dostaniecie część pośród wielkich. 

 Podzielę się z tobą Moją Chwałą i podzielę wszystkie Moje łupy, bo to, co Moje, jest twoje, a to, co twoje, jest Moje. Ponieważ wylałaś swoje życie dla Mnie, dla Ewangelii odebrałem ci życie i używam go na Moją Chwałę w sposób, którego nie możesz dostrzec ani zrozumieć, i dlatego, Moja umiłowana. Dlatego.

 Odpowiedź jest rzeczywiście w Krzyżu. Ten Krzyż jest Moim największym darem dla ciebie, abyś raz ukształtowana i uformowana na odbicie Mojego obrazu nie była zaliczana do przestępców, ale do sprawiedliwych i zasiądziesz na tronie obok Mnie wstawiając się za duszami i sądząc narody na Ziemi. Będziesz Moją królową i tam, gdzie Ja jestem, również będziesz. Zamiast tego podziękuj Mi teraz, kiedy już znasz powód".

 To był koniec przesłania Jezusa.
Komentarze

Popularne posty