LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRY­STUSA.

Módlcie się tą przepiękną Litanią do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, jest potężną modlitwą - egzorcyzmem, chroniącą i uwalniającą od złego. 


LITA­NIA DO NAJDROŻSZEJ ­

KRWI CHRY­STUSA 

 

Kyrie, elej­son. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elej­son.

Chry­ste, usłysz nas. Chry­ste, wysłu­chaj nas.

Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.

Synu, Odku­pi­cielu świa­ta, Boże, zmi­łuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmi­łuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmi­łuj się nad nami.


Krwi Chry­stusa, Jed­no­ro­dzo­nego Syna Ojca Przed­wiecz­nego, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, wcie­lo­nego Słowa Bożego, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, nowe­go i wiecz­nego Przy­mie­rza, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, przy kona­niu w Ogrójcu spły­wa­jąca na zie­mię, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, try­ska­jąca przy biczo­wa­niu, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, bro­cząca spod cier­nio­wej koro­ny, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, prze­lana na krzy­żu, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, zapła­to nasze­go zba­wie­nia, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, bez któ­rej nie ma prze­ba­cze­nia, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, któ­ra poisz i oczysz­czasz dusze w Eucha­ry­stii, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, zdro­ju miło­sier­dzia, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, zwy­cię­ża­jąca złe duchy, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, męstwo Męczen­ni­ków, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, mocy Wyznaw­ców, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, rodzą­ca Dzie­wice, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, osto­jo zagro­żo­nych, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, ochło­do pra­cu­ją­cych, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, pocie­cho pła­czą­cych, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, nadzie­jo poku­tu­ją­cych, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, otu­cho umie­ra­ją­cych, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, zadat­ku życia wiecz­nego, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyść­co­wej, wybaw nas.

Krwi Chry­stusa, wszel­kiej chwa­ły i czci naj­god­niej­sza, wybaw nas.


Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, prze­puść nam, Panie.

Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, wysłu­chaj nas, Panie.

Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, zmi­łuj się nad nami.


K. Odku­pi­łeś nas, Panie, Krwią swo­ją.

W. I uczy­ni­łeś nas kró­le­stwem Boga nasze­go.


Módlmy się. 

Wszech­mo­gący, wiecz­ny Boże, Ty Jed­no­ro­dzo­nego Syna swe­go usta­no­wi­łeś Odku­pi­cie­lem świa­ta i Krwią Jego dałeś się prze­bła­gać, † daj nam, pro­simy, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zbawie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­snego na zie­mi, * aby­śmy wie­kuistym szczę­ściem rado­wali się w nie­bie. Przez Chry­stusa, Pana nasze­go. Amen.
Komentarze

Popularne posty