ANIELSKIE SZOFARY ZAGRZMIĄ NIEBAWEM! SŁOWA BOGA ŻYWEGO Z DNIA 11.03.2021 ROK.

Oto czynię podłoże Nowe.

Stopami Swymi odmierzyłem Grund, przemierzając Krańce Ziemi. Odmierzyłem też wszelkie wody, w morzach i oceanach. I umieściłem w Mej Księdze zapisów Nieba.

Przemierzyłem Niebiosa nad wami, odmierzając Nieboskłon!

I nakazałem Aniołom Mym, by byli gotowi na Mój znak!

I zostanie zgaszone wszelkie Światło na Nieboskłonie!

I zwinę je i zapieczętuję!

Albowiem tworzę wszystko Nowe!

Nowe, w Mej Chwale i Świętości!

Góry już przede Mną padają i Ziemia drży ze strachu przede Mną.

Wszelkie Stworzenie w Duchu omdlewa. Albowiem słyszy nadchodzące Me kroki.

Anielskie Szofary zagrzmią niebawem, objawiając wam zakończenie dnia i wzbudzenie Nowego świtu!

I zawołają od Krańca do Krańca Ziemi!

Oto wstaje Nowy Dzień! 

Dzień pełen Trwogi!

Upadną bezbożni! I usta bluźnierców zamilkną!

Wszelka nieprawość zostanie zniszczona!

Jak zostały zniszczone mury Jerycha!

Czas Sprawiedliwości nastał!

By niegodziwcy otrzymali swą zapłatę!

By położyć kres wszelkiej nieprawości!

Radujcie się wybrańcy Boga Izraela i wszystkich narodów Ziemi!

Radujcie się w Miłości Baranka Bożego!

Odkupiciela swego!

Amen.


PSALM 19

Chwała Boża w przyrodzie i Prawie


1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2  Niebiosa głoszą chwałę Boga,

Dzieło Rąk Jego Nieboskłon obwieszcza.

3  Dzień dniowi głosi opowieść,

a noc nocy przekazuje wiadomość.

4  Nie jest to słowo, nie są to mowy,

których by dźwięku nie usłyszano;

5  ich głos się rozchodzi na całą ziemię

i aż po krańce świata – ich mowy.

Tam słońcu namiot wystawił,

6  i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,

weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

7  Ono wschodzi na krańcu Nieba,

a jego obieg aż po jego kraniec,

i nic się nie schroni przed jego żarem.

8  Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha;

świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka;

9  nakazy Pana słuszne – radują serce;

przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;

10  bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki;

sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.

11  Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze,

a słodsze od miodu płynącego z plastra.

12  Twój sługa na nie zważa,

w ich przestrzeganiu zysk jest wielki.

13  Kto jednak dostrzega swoje błędy?

Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.

14  Także od pychy broń swojego sługę,

niech nie panuje nade mną!

Wtedy będę bez skazy i wolny

od wielkiego występku.

15  Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca

u Ciebie, Panie, moja Opoko i mój Wybawicielu!

Komentarze

Popularne posty