BÓG JEST DUCHEM I MIŁOŚCIĄ... NIE OSZUKUJCIE SIĘ! WSZYSCY JESTEŚMY SŁUGAMI, ALBO SŁUŻYMY BOGU, ALBO DIABŁU.

List od Tymoteusza do wszystkich, którzy mają uszy i słyszą.


 Pamiętajcie o tym, kiedy czytacie Słowo Boże w Biblii lub w Listach… Bóg jest Duchem… A Ojciec i Syn są Jednym. Dlatego tylko ci, którzy kochają i są posłuszni Synowi, otrzymują Jego Ducha.

 Tak więc wiara jest duchowa, jest otrzymywana duchowo jako dar z powodu prawdy, którą przyjęliśmy. Prawda jest również duchowa, ponieważ można ją zrozumieć i przyjąć tylko przez Ducha zgodnie z Wolą Bożą. I to zrozumienie jest również dane przez Boga i dlatego jest również duchowe. Nikt nie może mieć niczego, jeśli nie ma Boga. Ludzka moc i ludzkie zrozumienie są w ogóle bezużyteczne i są ziemskie. To, co daje Bóg, jest duchowe i jest rozpoznawane w duchowy sposób.

 Ziemskie zrozumienie opiera się prawdzie. Zwątpią więc wszyscy ci, którzy starają się to zrozumieć przez ziemską mądrość, bo to, co Bóg ofiarowuje, musi być przyjęte duchowo, w pokorze i całkowitym oddaniu się Bogu.

 Przez poświęcenie się Bogu, w Imię YahuShua, jako wyznanie grzechu w nas, jest to droga do życia, ponieważ ta ofiara spotka się z miłością i przebaczeniem, czego dowodem będzie śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza. W ten sam sposób musimy umrzeć i nasze życie takie, jakie było, i musimy narodzić się na nowo w Duchu. Jesteśmy pierworodnymi z ludzkich rodziców przez wodę i krew. Aby wejść do królestwa niebieskiego, musimy narodzić się na nowo duchowo przez wodę (YahuSuha), krew (Jego ofiarę) i Ducha (Ducha Świętego). Dzięki naszej akceptacji tych trzech zdobędziemy wiedzę, która prowadzi do życia wiecznego. Kiedy te trzy rzeczy są naprawdę przyjęte w naszych sercach, proces nie jest jeszcze zakończony...

 Otrzymawszy Ducha Bożego, musimy teraz także słuchać tego, co Duch przemawia do naszych serc i być posłusznymi... Albowiem każdy, kto ufa i kocha Pana, będzie posłuszny...

 Doskonała miłość Boża ugruntowana jest w nas poprzez posłuszeństwo, prowadząc ludzi wokół nas do prawdy poprzez przykład. Największym dowodem miłości, którą teraz nosimy, jest nasz przykład, a nie słowa.

 Pytam was... Czy wasze życie i wasze drogi odzwierciedlają prawdę, którą mówicie, jest w waszym sercu? Chociaż to, co zaakceptowaliście, jest duchowe, trzeba to pokazać innym na ziemski sposób, ponieważ nie mogą jeszcze zrozumieć, co jest rozpoznawane duchowo. Pokażcie tym, których kochacie, jak Bóg działa w waszym życiu, czyniąc wasze życie jasnym i czystym przykładem...

 To z czasem otworzy serca tych, których kochamy. Wszystkie rzeczy, które nie są akceptowane przez Boga, muszą zostać przezwyciężone w naszym życiu. To jest nasze właściwe zadanie jako sług Bożych, ponieważ On najpierw zwyciężył nasze grzechy i śmierć przez śmierć i zmartwychwstanie Swojego Jedynego Syna.

 Nikt nie może przyjść do Ojca poza tym, że On ich pociąga jako pierwszy, a kiedy są przyciągani, przychodzą do Mesjasza, bo On jest Drogą do Ojca… A wszyscy, którzy zostali przyciągnięci, muszą walczyć na Jego drogach który uratował ją, by żyć i chodzić.

 W ten sposób wiemy, czy Duch mieszka w nas... Wszyscy, którzy są całkowicie przemienieni w sercu, zaczną postrzegać świat jako obcy w obcej krainie. To są pierwsze oznaki oddzielenia w nas samych i jest to również początek naszego oddzielenia od świata… Koniec w całkowitym oddzieleniu od tego świata, aby być zjednoczonym z Mesjaszem w Niebie.

 Błogosławiony mężczyzna lub kobieta, którzy otrzymali zbawienie z łaski, przez wiarę... Jeszcze bardziej błogosławiony jest mężczyzna lub kobieta, którzy dzielili swoją wiarę i prowadzili innych do zbawienia... Oni zakryją wiele grzechów... Dlatego też bądźcie wszyscy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami.

 Ci, którzy po prostu słuchają Słowa i zostają, z pewnością otrzymają nagrodę, ponieważ pozostali w Mesjaszu. Ale nawet ci, którzy trwają w Mesjaszu, są wykonawcami, ponieważ nie możemy trwać w Prawdzie, jeśli nasze życie nie jest czyste i oczyszczone z powodu Tego, który nas oczyścił.

 Podobnie jak pięć panien w Ew. Mateusza 25, które zostały stojąc na zewnątrz, mówiąc… „Panie, Panie otwórz nam!” A Pan odpowiedział… „Nie znam was”, ponieważ samo głoszenie ich wiary było niewystarczająco.

 Wiara bez uczynków jest martwa... Podobnie też uczynki dokonane bez wiary są martwe. Tak błogosławieni są ci, którzy czynią to, co usłyszeli, bo żyją w wierze i ufności... A przez swoje uczynki i swój przykład wielu zostaną poprowadzeni do zbawienia.

 Czy chcielibyście też być częścią trąby Bożej? Jesteście już. Zostałem wybrany na Strażnika, a trąbą, którą Bóg włożył w moje ręce, są te listy. Ale zostały one objawione tylko dlatego, że Bóg najpierw umieścił we mnie Swój Głos. Tak więc jestem tylko naczyniem Boga i posłańcem, Jego sługą, który musi być posłuszny. Dla wszystkich, którzy przyjmują przesłanie Boga, które przyniosłem, jest to dar. A dla wszystkich, którzy nie przyjmą Jego Słów, słowa stały się dla nich ostrzeżeniem. Mam i nadal będę trąbił Orędzie Boże.

 W ten sam sposób, kiedy dzielicie się tym, czym się z wami podzieliłem, również stajecie się tą trąbką. Jesteśmy wezwani do trąbienia Jego przesłania. Jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności, bo znamy prawdę zbawienia i musimy podzielić się nią z tymi, którzy toną na tym świecie. Jeśli staniemy z boku bezużytecznie i nic nie zrobimy, spadnie to nam na głowy, ponieważ jesteśmy nierówno sparowani i pociągnięci do odpowiedzialności za nasze grzechy, tak jak ci, dla których nasze przesłanie było przeznaczone.

 Wszystko przypisuję Bogu. Chociaż wszyscy jesteśmy sługami Bożymi, ważne jest, aby wszyscy zważali na moje słowa ze względu na stanowisko, które mi wyznaczył, ponieważ nie są to moje własne słowa… To są Słowa Pana.

 Bądźcie świadomi... Wszyscy jesteśmy sługami, służącymi Bogu lub diabłu. Nie możemy służyć dwóm panom. Nawet jeśli ludzie oszukują się myśląc, że nikomu nie służą, domyślnie służą diabłu. Bo niesłużenie Bogu i nieposłuszeństwo Bogu jest grzechem. Diabeł jest prawdziwym ojcem grzechu, pierwszym, który jest nieposłuszny i odwraca się od Tego, który go stworzył.

 Nadchodzi miecz Boży! Wkrótce nadejdzie na cały świat... A wraz z nim pośle inny miecz, kiedy będzie prawie skończony. I przez ten miecz wszystko zostanie dokonane i doprowadzone do końca, jak jest napisane. Bo na tym mieczu są dwie krawędzie, ostre i lśniące... Jedna strona przebija nasze serca i prowadzi do życia, a druga strona zabija i prowadzi do śmierci.

 Wszystkich, którzy powstają przeciwko Królowi królów i Panu panów, którzy podążają za obrzydliwością spustoszenia. Ci, którzy podążają za Antychrystem w owym dniu, zostaną zniszczeni i wyrzuceni, przeszyci mieczem wychodzącym z ust Mesjasza i wspaniałością Jego przyjścia... Bo to On nosi ostry, obosieczny miecz, który pochodzi z Jego ust. Cała Chwała, Moc i panowanie należy do YahuShua (Jezusa), naszego Pana, na wieki wieków... Amen...

 Czcijmy Boga takim, jakim naprawdę jest... Bóg jest Duchem... Czcijmy Go przez Tego, którego Bóg posłał, bo On jest Duchem zwanym Świętym i Prawdziwym... Życiem wiecznym... Amen.

 Jak to jest w Jana 4:23-24... Ale nadchodzi i już jest czas, kiedy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w Duchu i w Prawdzie; albowiem Ojciec szuka takich, którzy będą Go tak adorować. Bóg jest Duchem, a ci, którzy Go czczą, muszą oddawać cześć w Duchu i Prawdzie.
Komentarze