KORONKA I LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA.

KORONKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

(składa się z trzech dziesiątków)

Na początku:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, Błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:

Maryjo, Matko Łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna Swojego (10 razy).

Na zakończenie:

Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko Swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich Łask i Darów. Twoje Serce Matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.


LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Chryste elejson, Chryste elejson.

Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Boże Ojcze bogaty w Miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.

Synu Boży objawiający Miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, źródło Miłości i Miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej Miłości, módl się na nami

Matko Miłosierdzia,

Matko litości i Łaski,

Matko ofiarności i dobroci,

Matko poświęcenia i służby,

Wszechmocy błagająca,

Szafarko Bożego Miłosierdzia,

Ucieczko grzeszników i winowajców,

Wspomożycielko głodnych i spragnionych,

Schronienie bezdomnych i tułaczy,

Opiekunko ubogich i uciśnionych,

Obrończyni wdów i sierot,

Drogowskazie błądzących i zagubionych,

Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,

Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,

Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,

Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego - usłysz nasze błagania.

Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.

Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny Dar Miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże,

Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,

Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat Miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,

Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,

Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,

Przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,

Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie Swego życia zbawczym planom Boga,

Przez współudział w Dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna Macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości Mocy i Darów Ducha Świętego,

Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich Łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.

W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.


Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich Przykazań i Błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w Niebie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Komentarze

Popularne posty