NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS. DZIEŃ 2.

 Modlitwa wstępna

     O, Najświętsze, Najsłodsze Dzieciątko Jezus z Nazaretu! Ty Żywy Boże, jako Dziecię zechciałeś zejść na ten nędzny padół ze wspaniałego Nieba. Nikt z ludzi nie dorówna Twojej Świętej Miłości i Twojemu Poświęceniu. Składamy hołd uwielbienia przed Twoim Najświętszym Obliczem, dziecięcym oraz dojrzałym i dziękujemy Ci, Boże, za zadośćuczynienie, jakie złożyłeś za nasze grzechy Swojemu Miłosiernemu Ojcu. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal do Ciebie i bliźnich serca dziś żyjących ludzi.


Drugi dzień

      Najświętsze Dzieciątko Jezus, wzbudź nieustraszoną miłość w sercach kapłanów Katolickiego Kościoła. Nieskalane, Słodkie Dziecię narodzone w Betlejemskiej Szopie, a dziś niejednokrotnie cierpiące z powodu niegodnego pełnienia kapłańskiej służby - bądź błogosławione! Kiedy te kapłańskie dusze zostaną odnowione Światłością Świętego Ducha Prawdy, będą śpiewać Najświętszemu Hymn Dziękczynienia i Uwielbienia oraz staną się narzędziem Bożej Miłości i Pokoju. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa na zakończenie po każdym dniu Nowenny

      Najświętsze Dzieciątko Jezus, Synu Boży, który jesteś Słowem od Początku, który stworzyłeś świat i zostałeś Ukrzyżowany, by na nowo zostało zawarte Przymierze pomiędzy grzesznym światem, a Twoim Miłosiernym Ojcem. Narodziłeś się w Betlejemskiej Grocie, jako maleńkie, kruche, zwyczajne dziecko ukrywające Swój Boski Majestat, niepoznane i nieprzyjęte przez swoich. Utajony Boże, zawsze byłeś i jesteś Znakiem Sprzeciwu dla zbuntowanego świata. Trudno Cię rozpoznać i zobaczyć także dziś - cierpiącego w Tabernakulum, jako Ofiara Miłości. Boskie Dziecię, uświęć nasze serca tak, jak serca ubogich pasterzy w Żłóbku Betlejemskiej Stajenki oraz tak, jak serca mędrców szukających Prawdy - poprzez ubóstwo, pokorę, łagodność i kochające oczy.


Litania do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego, kocham i wielbię Cię.
N. Dz. J., w którego przyjściu poznajemy Miłość Boga Ojca -...
N. Dz. J., jedyna nasza Drogo do Ojca Przedwiecznego -...
N. Dz. J., przychodzące w Mocy Ducha Świętego -...
N. Dz. J., Odwieczna Światłości -...
N. Dz. J., dla którego stworzony został cały świat -...
N. Dz. J., Boże Przymierza zawartego z Patriarchami -...
N. Dz. J., Sługo Boży, Emanuelu zapowiadany przez Proroków -...
N. Dz. J., Potomku Niewiasty, miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego -...
N. Dz. J., przywołane na ziemię Miłością Maryi -...
N. Dz. J., z Najświętszej Maryi Panny w Betlejem narodzone -...
N. Dz. J., przez swą Matkę uczczone -...
N. Dz. J., w pieluszki owinięte -...
N. Dz. J., w żłóbku położone -...
N. Dz. J., Panieńskimi piersiami nakarmione
N. Dz. J., zachwycone Niepokalanym Sercem Matki -...
N. Dz. J., Błogosławiony Owocu łona Najświętszej Dziewicy -...
N. Dz. J., poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej -...
N. Dz. J., Wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę Miłości -...
N. Dz. J., Nauczycielu Swojej Matki -...
N. Dz. J., przez Aniołów uwielbione -...
N. Dz. J., przez pasterzy uczczone -...
N. Dz. J., przez gwiazdę wskazane -...
N. Dz. J., dające radość św. Janowi w łonie Matki -...
N. Dz. J., błogosławiące św. Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka -...
N. Dz. J., Wszechmocny, Uwielbiony przez  Maryję w Jej pieśni -...
N. Dz. J., Światło nocy betlejemskiej -...
N. Dz. J., przez mędrców Tajemniczymi Darami uczczone -...
N. Dz. J., przez Najśw. Maryję Pannę do Świątyni przyniesione -...
N. Dz. J., przez bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte -...
N. Dz. J., przez prorokinię Annę uwielbione-
N. Dz. J., przez króla Heroda prześladowane
N. Dz. J., do Egiptu przeniesione -...
N. Dz. J., pomordowanych młodzianków Koroną Męczeństwa obdarzające -...
N. Dz. J., z Egiptu do Ziemi Żydowskiej przyprowadzone -...
N. Dz. J., w Nazarecie wychowane -...
N. Dz. J., dla wielkiego posłuszeństwa i wszelkich cnót przez każdego ukochane -...
N. Dz. J., w Świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane -...
N. Dz. J., z największą radością znalezione-...
N. Dz. J., Światłości Wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca -...
N. Dz. J., radości śpiewających Aniołów -...
N. Dz. J., przynoszące na ziemię Pokój ludziom dobrej woli -...
N. Dz. J., powierzone przez Boga Ojca opiece Przeczystego Józefa -...
N. Dz. J., nazywane Synem Cieśli -...
N. Dz. J., zjednoczone ze Świętym Józefem więzią wzajemnej Miłości -...
N. Dz. J., z Miłością przyjmujące wszystkich pasterzy i wszystkich ubogich -...
N. Dz. J., przyjmujące dary serc Trzech Królów i wszystkich narodów -...
N. Dz. J., zagrożone przez nienawiść Herodów wszystkich czasów -...
N. Dz. J., wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech -...
N. Dz. J., szukające pokarmu Miłości w naszym domu -...
N. Dz. J., szukające ciepła i miłości w moim sercu -...
N. Dz. J., obecne w rodzinach złączonych modlitwą -...
N. Dz. J., szukające Symeonów, którzy wezmą Cię w objęcia -...
N. Dz. J., będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą -..
N. Dz. J., Nadziejo i Pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku -...
N. Dz. J., dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka -...
N. Dz. J., przez Twoją ucieczkę do Egiptu Pociecho wygnańców z ojczyzny -...
N. Dz. J., wzrastające w Łasce u Boga i u ludzi -...
N. Dz. J., radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin -...
N. Dz. J., Wzorze posłuszeństwa rodzicom-...
N. Dz. J., miłujące ubóstwo, cichość i pokorę…-
N. Dz. J., Wzorze czystej, radosnej dziecięcej zabawy -...
N. Dz. J., Doskonałe we wszystkich Swoich myślach, słowach i czynach -...
N. Dz. J., Straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież -...
N. Dz. J., Nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu -...
N. Dz. J., rodzące się w Tajemnicy Ofiary Mszy Świętych, na ołtarzach całego świata-..
N. Dz. J., spragnione wielkiej Miłości kapłanów -...
N. Dz. J., oddające się nam w Chlebie - Hostii Przenajświętszej -...
N. Dz. J., Sercem Swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi -...
N. Dz. J., nasza Miłości teraz i na wieki -...
N. Dz. J., Chwało Kościoła teraz i na wieki-...

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od wszelkiego złego - wybaw nas, Jezu!
Od grzechu każdego -...
Od nieuszanowania w Kościele -...
Od gniewu wszelkiego -...
Od kłamstwa i obłudy -...
Od złych mów i gorszących przykładów -...
Od złych nałogów -...
Przez Wcielenie Twoje -...
Przez prześladowania i cierpienia Twoje -...

My grzeszne dzieci Twoje - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, N. Dz. J.
Abyś na nas miłościwie spojrzeć raczył -...
Abyś nasze modlitwy, które o wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich zanosimy, Łaskawie przyjąć raczył -...
Abyś wszystkich misjonarzy ochraniać raczył -...
Abyś ich apostolskim pracom błogosławić raczył -...
Aby Światło Ewangelii Świętej rozpędziło ciemności bałwochwalstwa -...
Aby świat cały przed Tobą, o Jezu, ugiął swe kolana -...
Abyś nas od zepsucia uchronić raczył -...
Abyś naszych rodziców długo przy życiu zachować raczył -...
Abyś naszych duszpasterzy Boskim Światłem i Mocą obdarzyć raczył -...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, N. Dz. J.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, N. Dz. J.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, N. Dz. J.

 
W - Słowo stało się Ciałem.
O - I zamieszkało między nami.


Módlmy się.
 Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i Łasce, a gdy staniemy się "jak dzieci" czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.Tajemnica Trzecia Radosna Różańca Świętego, „Narodzenie N. Dz. J.”

1 x Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
1 x Chwała Ojcu...


Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus.

Na wstępie

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...  
Wierzę w Boga...   Chwała Ojcu...   3x

Na dużych paciorkach 1x

Najświętsze Dziecię Jezus, siej Bożą Miłość w serce moje i w serca grzesznego ludu.

Na małych paciorkach 10x

Najświętsze Dziecię Jezus, obudź w nas prawdziwą Bożą Miłość.

Na zakończenie 3x

Najświętsze Dziecię Jezus wyślij mnie na żniwo w tej Apokaliptycznej Winnicy.


Módlmy się.
Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i Łasce, a gdy staniemy się „jak dzieci” czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem Św. przez wszystkie wieki wieków. Amen.

https://www.viviflaminis.com/nowenny/nowenna-do-naj%C5%9Bwi%C4%99tszego-dzieci%C4%85tka-jezus#

Komentarze

Popularne posty